Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preservation /prezə'vei∫nt/  

 • Danh từ
  sự giữ, sự giữ gìn; sự bảo tồn
  the preservation of one's health
  sự giữ gìn sức khỏe
  preservation order
  lệnh bảo tồn (di tích lịch sử)
  sự giữ để lâu; sự bảo quản
  the preservation of foodfood preservation
  sự bảo quản thực phẩm
  mức độ được bảo quản (tốt hay xấu)
  the paintings were in an excellent state of preservation
  các bức tranh đã được bảo quản ở mức độ rất tốt

  * Các từ tương tự:
  preservationist