Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conservation area /kɒnse'vei∫neəriə/  

  • (Anh)
    khu bảo tồn