Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tiết kiệm, sự tằn tiện

    * Các từ tương tự:
    thriftbox, thriftily, thriftiness, thriftless, thriftlessness, thrifty