Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ống tiền; bùng binh