Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thriftlessness /'θriftlisnis/  

  • Danh từ
    tính không tiết kiệm, tính hoang phí, tinh xa hoa lãng phí