Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác scamp)
  tiết kiệm, dè xẻn
  use plenty of oildon't skimp
  dùng nhiều dầu vào, đừng có dè xẻn như thế
  skimp dress when making a dress
  tiết kiệm vải khi may áo

  * Các từ tương tự:
  skimpily, skimpiness, skimpingly, skimpy