Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miserliness /'mizəlinis/  

  • Danh từ
    tính keo kiệt, tính bủn xỉn