Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thriftless /'θriftlis/  

 • Tính từ
  không tiết kiệm, hoang phí, xa hoa lãng phí
  what thriftless waste of time
  lãng phí thì giờ quá!

  * Các từ tương tự:
  thriftlessness