Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stinginess /'stindʒinis/  

  • Danh từ
    tính keo kiệt, tính bủn xỉn