Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thriftily /'θriftili/  

  • Phó từ
    [một cách] tiết kiệm, [một cách] tằn tiện