Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  scrimp and save
  thắt lưng buộc bụng
  he had to scrimp and save to pay his holiday
  nó đã phải thắt lưng buộc bụng để trả tiền đi nghỉ

  * Các từ tương tự:
  scrimpiness, scrimpy