Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sparingness /'speəriɳnis/  

  • Danh từ
    tính chất thanh đạm, tính chất sơ sài
    tính chất dè xẻn