Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lo xa thấy trước
  fail for want of foresight
  thất bại vì không biết lo xa tính trước

  * Các từ tương tự:
  foresighted, foresightedness