Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tinh khôn; sự sáng suốt
  tư tưởng sáng suốt; lời nói sáng suốt
  the wisdom of the ancients
  những lời nói sáng suốt của cổ nhân
  wit and wisdom
  xem wit

  * Các từ tương tự:
  wisdom tooth