Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perspicuousness /pə'spikjʊəsnis/  

  • Danh từ
    như perspicuity