Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgment /'dʤʌdʤmənt/