Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgment debtor /'dʤʌdʤmənt'detə/  

  • Danh từ
    người bị toà xét phải trả nợ