Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgment debt /'dʤʌdʤməntdet/  

  • Danh từ
    món nợ toà xét phải trả

    * Các từ tương tự:
    judgment debtor