Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgment-seat /'dʤʌdʤməntsi:t/  

  • Danh từ
    ghế quan toà, chỗ ngồi của quan toà
    toà án