Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgment-day /'dʤʌdʤməntdei/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) ngày phán quyết