Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đào lên, khai quật
  unearth buried treasure
  khai quật một kho tàng chôn dưới đất
  (nghĩa bóng) mò tìm ra, phát hiện
  phát hiện thêm những sự kiện mới về Shakespeare

  * Các từ tương tự:
  unearthed, unearthliness, unearthly