Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confession /kən'fe∫n/  

 • Danh từ
  sự thú nhận, sự thú tội
  (tôn giáo) sự xưng tội
  sự tuyên bố (tín ngưỡng, nguyên tắc tôn giáo của mình), sự tuyên xưng
  a confession of faith
  lời tuyên xưng đức tin

  * Các từ tương tự:
  confessional, confessionist