Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confessional /kən'fe∫ənl/  

  • (tôn giáo)
    buồng xưng tội