Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nêu rõ tín ngưỡng của mình
    người của phái tin lành Luy-te