Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vaticination /vætisi'neiʃn/  

  • Danh từ
    sự tiên đoán
    lời tiên đoán