Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sai số dự đoán
    Chênh lệch giữa giá trị dự đoán của một biến thu được bằng các phương pháp dự đoán kết qủa từ thực tế