Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forecaster /'fɔ:kɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    người dự báo thời tiết