Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tu từ) sự chết, sự tận số; số mệnh
  meet one's doom
  đến ngày tận thế
  (như doomsday)ngày tận thế
  the crack of doom
  xem crack
  a prophet of doom
  Động từ
  bắt phải (chết, thất bại…)
  kế hoạch thất bại ngay từ đầu
  cá voi có phải bị tuyệt chủng không?

  * Các từ tương tự:
  doomed, dooms, doomsday