Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (từ Xcôtlan) hết sức; cực kỳ; khủng khiếp

    * Các từ tương tự:
    doomsday