Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

certification /,sɜ:tifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự cấp chứng chỉ; sự chứng nhận