Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surety /∫ʊəti/  

 • Danh từ
  vật bảo đảm
  offer £100 as [a] surety
  đưa số tiền 100 bảng làm của bảo đảm
  người bảo đảm
  stand surety for somebody
  đứng ra bảo đảm cho ai

  * Các từ tương tự:
  suretyship