Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-reliance /,selfri'laiəns/  

  • Danh từ
    sự tự lực, sự dựa vào sức mình