Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidence trickster /'kɒnfidəns ,trikstə[r]/  

  • (cách viết khác khẩu ngữ conman)
    người lấy lòng để lừa đảo