Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidence trick /'kɒnfidənstrick/  

  • ngón lấy lòng để lừa đảo

    * Các từ tương tự:
    confidence trickster