Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidence /ˈkɑːnfədəns/