Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intimately /'intimeitli/  

  • Phó từ
    [một cách] thân thiết