Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lãnh đạm, sự lạnh nhạt