Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chargeable /'t∫ɑ:dʒəbl/  

 • Tính từ
  có thể bị buộc tội
  chargeable to somebody
  có thể tính vào sổ nợ của ai
  any expenses you may incur will be chargeable to the company
  bất cứ chi tiêu nào anh phải chịu đều có thể tính vào cho công ty chịu

  * Các từ tương tự:
  chargeable cell, chargeable time, chargeable word, chargeableness