Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chargeableness /tʃɑ:dʤə'biliti/  

  • Danh từ
    sự tính vào
    sự phải chịu, sự phải chịu phí tổn, sự phải nuôi nấng
    sự bắt phải chịu
    sự có thể bắt tội, sự có thể buộc tội; sự có thể tố cáo được