Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allegation /,æli'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự viện lẽ, sự viện cớ
    lẽ viện ra, luận cứ