Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charge account /'t∫ɑ:dʒ ə,kaʊnt/  

  • (từ Mỹ) như credit account