Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credit account /'kreditə,kaʊnt/  

  • (từ Mỹ charge account)
    tài khoản tín dụng (trả tiền mua hàng theo định kỳ, không trả ngay khi mua)