Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ghi nợ
  khoản nợ
  bên nợ
  Động từ
  ghi vào sổ nợ

  * Các từ tương tự:
  debit side