Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solemnness /'sɔləmnis/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính trọng thể, tính long trọng; tính trang nghiêm