Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bệnh tật, ốm yếu
  bệnh hoạn, không lành mạnh
  a morbid imagination
  trí tưởng tượng bệnh hoạn

  * Các từ tương tự:
  morbidity, morbidly, morbidness