Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lustreless /'lʌstəlis/  

  • Tính từ
    không bóng, không sáng, xỉn