Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grey-coat /'greikout/  

  • Danh từ
    (sử học) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lính áo xám (của các bang miền Nam trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc 1861 1865)