Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grey-headed /grei'hedid/  

  • Tính từ
    bạc đầu, già