Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grey area /,grei'eəriə/  

  • khía cạnh chưa rõ, mặt chưa hiểu rõ
    khi thủ tục cảnh sát được đề ra, hãy còn nhiều khía cạnh chưa rõ