Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greybeard /'greibiəd/  

  • ông già, ông lão